Wyszukiwanie

:

Treść strony

Wydarzenia

KATAR fotografia – konkurs

  • niedziela 2017-05-07 - piątek 2017-06-09

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konfrontacje są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań artystów amatorów. W Konfrontacjach mogą wziąć udział osoby i zespoły mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zajmują się twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyki, fotografii, filmu i teatru.
1. Organizatorem Konfrontacji jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zwany dalej Organizatorem.
2. Warunkiem udziału w Konfrontacjach jest wypełnienie zgłoszenia online i przesłanie go wraz z załącznikami pod adres organizatora (drogą elektroniczną lub tradycyjną).
3. Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik Konfrontacji posiada pełne prawa autorskie do przesłanego materiału. Ścieżka dźwiękowa, grafiki, zdjęcia, teksty literackie i materiały wideo wykorzystane w projekcie nie mogą naruszać
praw osób trzecich.
4. Nadsyłając zgłoszenie udziału w Konfrontacjach, uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nadesłanych utworów (piosenek, zdjęć, filmów, spektakli i choreografii) w całości lub we fragmentach w mediach, na stronie internetowej www.woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Flickr, YouTube), opracowaniach promujących konkurs, materiałach edukacyjnych. Uczestnik zezwala na rejestrację audio-wideo i dokumentowanie fotograficzne tych utworów oraz wyraża
zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konfrontacji.
5. Nadsyłane prace konkursowe powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.
6. Szczegółowe informacje o wyniku kwalifikacji oraz o miejscu i programie przeglądu finałowego w poszczególnych dziedzinach będą przekazane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.
7. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konfrontacjach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na finałowe spotkania przyjeżdżają z dorosłym opiekunem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konfrontacjach.
9. Organizator nie odsyła nadesłanych materiałów. Można je odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do prezentacji finałowych lub na wystawę pozostają w archiwum Organizatora.
10. Uczestnicy przeglądów finałowych przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty Konfrontacji w zależności od liczby zakwalifikowanych zespołów lub w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora.
12. Przeglądom będą towarzyszyły warsztaty twórcze.
13. Organizator oczekuje, że laureaci Konfrontacji w materiałach przedstawiających ich dorobek będą promowali ideę przeglądu.
14. Formularz zgłoszenia online jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu: www.woak.torun.pl.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

KATAR fotografia

1. W Konfrontacjach, które mają charakter konkursu, mogą wziąć udział osoby amatorsko zajmujące się sztuką fotografii. Tematem przewodnim jest hasło: Czas jak rzeka – w Roku Rzeki Wisły.
2. Konfrontacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria – do lat 16,
• II kategoria – powyżej 16 roku życia.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza online na stronie: www.woak.torun.pl do 7 maja 2017 r. i przesłanie wymaganych załączników zgodnie z wyborem podanym w karcie zgłoszenia.
4. Uczestnicy mogą przesłać:
• nie więcej niż 10 zdjęć: pojedynczych lub tworzących zestaw, wykonanych w dowolnej technice, z możliwością tworzenia montażu zdjęć współczesnych z archiwalnymi,
• nie więcej niż 5 fotokastów.
5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona tym samym godłem autora oraz zawierać tytuł lub numer (miejsce zdjęcia w zestawie).
6. Użytkownicy klasycznych technik srebrowych oraz technik specjalnych przesyłają fotografie w formacie zbliżonym do 18x24 cm. Użytkownicy technik cyfrowych przesyłają zgodnie z instrukcją dołączoną do formularza zgłoszenia kopie elektroniczne zdjęć w formacie JPEG,
w plikach o rozmiarze minimalnym 8 Mpix. Prace nie spełniające wyżej podanych wymagań mogą zostać odrzucone przez jury.
7. Jury powołane przez Organizatora oceni nadesłane prace, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową (pula nagród: 4000.00 zł).
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 czerwca 2017 r. (piątek) podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.
9. Nieodłącznym elementem regulaminu są informacje zamieszczone w założeniach ogólnych Konfrontacji.

Galeria

  • miniatura
informację wprowadzono: wtorek 2016-12-13 14:45
ostatnia aktualizacja: sobota 2017-04-15 14:25

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry