Wyszukiwanie

:

Treść strony

Patronaty

Natalia Wiśniewska. Twarda spacja

  • sobota 2015-04-18 - niedziela 2015-05-31

otwarcie wystawy: sobota 18 kwietnia, godz.19:00

Galeria Miłość

kurator: Piotr Lisowski

 

wystawa czynna w każdy poniedziałek w godz. 13-19, lub po telefonicznym umówieniu

Galeria Miłość

ul. Mostowa 7/2a, 87-100 Toruń

www.galeriamilosc.pl

facebook.com/galeriamilosc

 

 

Obszar wystawy Natalii Wiśniewskiej wypełniają figury, które kiedyś nazywaliśmy obiektami artystycznymi lub ideami. Teraz pozostają one martwe. Ten zbiór figur pozwala postawić pytanie o istnienie zależności pomiędzy zamysłem, obiektem i jego odbiorem. To z pozoru formalne pytanie krzyżuje w sobie intuicję artystyczną z mglistym terytorium zamieszkałym przez widma, których obecność i język obdarzony jest sprzecznymi głosami.

Hauntologiczne ujęcie rzeczywistość – odnosząc się do Jacques'a Derridy – zwraca uwagę, że nie jest ona spójna tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Teraźniejszość istnieje tylko w odniesieniu do przeszłości. Uparcie powracają umarłe widma. Fantomy w postaci idei, słów, obrazów, dźwięków, śladów po wspomnieniach, poczucia tajemnicy. Czy nasze słowa są naszymi myślami? Czy nasze obrazy są naszą ikonosferą? Struktura ludzkich wspomnień bazuje na wizualności, która staje się ofiarą swojej natury. Jest mirażem zamieszkałym przez widma. Pozostaje jedynie zbieżność przestrzeni intymnej i publicznej. Aby tam dotrzeć wystawa staje się maszyną do wywoływania zjaw.

Ten egzorcyzm wymaga powołania swoistego kodu opartego na pojęciu twardej spacji. Komenda ta stosowana jest do formatowania tekstów tworzonych w komputerowych edytorach tekstowych. Stosuje się ją tam, gdzie konieczne jest utrzymanie w jednym wierszu dwóch lub więcej wyrazów. Standardowo używana jest do wymuszenia, aby jednoliterowe przyimki lub spójniki nie pozostawały same na końcu wiersza, co może stanowić pewną niezręczność typograficzną.

Natalia podejmuje się zadania, którego celem jest przetworzenie znaczeń i usankcjonowanie ich w obszarze sztuki. Sięgając po własne doświadczenia, wojeryzm, antropologię obrazu, figurę niemożliwą galerii i manipulację, przyjmuje optykę zależności pomiędzy ekonomią życia a symbolem nieobecności. Analizuje problem naznaczania i fetyszyzacji wytwarzanych form i idei w kulturze wizualnej. Równolegle uczestniczy w tym procesie. Twarda spacja to uwikłanie w organizm. Trwanie, które jednocześnie dzieli jak i łączy. Wystawa pyta o status i granice wizualności, fetyszyzację i adorację obiektu oraz jego instytucjonalne ramowanie. Pyta o życie tego, co umarłe.

 

Organizator:
Fundacja YouHaveIt

Współfinansowanie:
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Partner:
Kulturhauz
Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
Aklen
Drukuj za grosze
Generał
Restauracja Ciasna

 

--

 

Natalia Wiśniewska. NON BREAKING SPACE

18.04 – 31.05.2015

opening of the exhibition & vernissage: Saturday April 18th, 7 p.m.

exhibition is open every Monday from 1 p.m.-7 p.m., or please call to make a private appointment

 

curator: Piotr Lisowski

The space of Natalia Wiśniewska's exhibition is filled with figures that used to be called artistic objects or ideas once. Now they remain dead. The set of figures can raise question of the relationship between the idea, object and its acceptance. This seemingly formal question intersects the artistic intuition with a dim territory inhabited by ghosts, which presence and language are endowed with inconsistent voices.

This hauntology approach - referring to Jacques Derrida - points out that the reality is not coherent as if we would have hoped. The present exists only regarding to the past. The deceased spectrum stubbornly returns, so do the phantoms in the forms of ideas, words, images, sounds, traces of memories, or even in the sense of mystery. Whether our words are our thoughts? Or are the images our Iconosphere? The structure of human visuality, which becomes a victim of its own nature, is based on memories. It is a mirage inhabited by the phantoms. What remains is a convergence of the public and intimate space. To get there, the exhibition becomes a machine for invoking ghosts.

Exorcism of this kind requires to establish a specific code based on the concept of non breaking space/hard space. This command is used for formating texts created in computer text editors. It is used where it is necessary to maintain a single line of two or more words and usually applied to force a single preposition or conjunction not to remain alone at the end of the line, which may occur as a typographical awkwardness.

Natalia undertakes the case, which aims to convert various meanings and assent them into the field of art. Reaching for her own experience, voyeurism, visual anthropology, the gallerie's impossible figure & manipulation, she adopts the optic of noticing the connection between economics of life and the symbol of the absence. Natalia looks into the issue of marking and fetishization of the manufactured forms & ideas in visual culture. Simultaneously she plays a part in that process. Hard [non breaking] space is an entanglement into the body. The continuance which not only splits, but also connects. The exhibition questions the status quo and the borders of visuality, fetishization and adoration of the object and its institutional framing. It asks about the life of what is dead.

 

Organizer: Fundacja YouHaveIt

Co-financing: Cofinanced by the Ministry of Culture and National Heritage

Partners:
Kulturhauz
Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście
Aklen
Drukuj za grosze
Generał
Restauracja Ciasna

 

Galeria

  • miniatura
  • miniatura
informację wprowadzono: wtorek 2015-04-07 23:42
ostatnia aktualizacja: środa 2015-04-15 00:30

Informacja o finansowaniu strony internetowej

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dolne menu strony

Stopka strony

(c) menazeria.eu - wszelkie prawa zastrzeżone
do góry